Basisopleiding planeconomie en financiële regie

Leergang Basis planeconomie en financiële regie bij gebiedsontwikkeling

 

Introductie

Op vele plekken in ons land vinden in steden, dorpen en het buitengebied, ruimtelijke ontwikkelingen plaats. Bestaand grondgebruik wordt daarbij omgezet naar nieuwe aanwendingen. Dat kan gaan om landbouwgrond maar ook om verouderde binnenstedelijke locaties. Deze omzetting vraagt een systematische analyse van kosten, opbrengsten, ruimtegebruik, kansen en risico’s.

Een overheersende vraag is dan hoe de kosten kunnen worden terugverdiend. Ook wel: hoe kunnen ruimtelijke plannen economisch uitvoerbaar worden gemaakt. Dat vraagt een stevig fundament aan kennis en vaardigheid rond kosten, opbrengsten, omgaan met rente en inflatie, ruimtegebruik, risicobeheersing en kostenverhaal. Deze leergang legt deze  noodzakelijke en brede grondslag om een gebiedsverandering adequaat te kunnen bejegenen.

Kortom: we reiken aan:

 • De benodigde vakinhoudelijke basiskennis rond de planeconomie met verkenning hoe er mee om te gaan in verschillende stadia
 • Gedachten en technieken om gebiedsontwikkelingen financieel (alsnog) mogelijk te maken met oefeningen
 • Representatieve voorbeelden en op maat gesneden casuïstiek

De leergang is een samenwerking tussen Berghauser Pont/ Geoplan en de Stichting Orbiters. De Stichting Orbiters is een kennisplatform voor gebiedsontwikkeling.

 

Duiding van de inhoud

De condities om te komen tot succesvolle ruimtelijke ontwikkelingen veranderen steeds. De overheden concentreren zich meer op een regierol en produceren zelf minder bouwrijpe grond. Er is op veel plaatsen een terugtocht naar de publieke rol gecombineerd met kostenverhaal. Woningbouwcorporaties, ontwikkelaars en beleggers zoeken naar een nieuwe trefzekere rol. De opgave zelf is ook weerbarstig: veel binnenstedelijke locaties vragen om omzetting naar nieuwe functies. De locaties worden gemiddeld genomen kleiner. De tijd van de grote uitleggebieden is gaandeweg voorbij. Maar dat wordt wellicht anders door de grote tekorten op de woningmarkt.

Verversing van bestaand stedelijk gebied met bouw in hoge dichtheden is actueel. Een combinatie met andere energieopwekking en andere inzichten rond mobiliteit wordt dominanter. Kostenverhaal verschiet van kleur door nieuwe wetgeving. Wij spelen in op de behoefte aan deskundige mensen met kennis en vaardigheden, die weten hoe je voornemens tot ruimtelijke ontwikkelingen vertaalt in werkbare concepten, die ook economische uitvoerbaar zijn.

We stellen de rol van de planeconoom centraal. Die acteert in projectgroep verband of binnen een lijnorganisatie. De functie van planeconoom kent verschillende profielen, omdat het vakgebied ook stevig in ontwikkeling is. Die functieprofielen zijn bijvoorbeeld: penningmeester, poortwachter, creatief meedenker, en leverancier van informatie. We reiken een leergang aan die de pretentie heeft te fungeren als versneller rond kennis en vaardigheden rond planeconomie en aanpalende disciplines.

Onze basisopleiding richt zich daarbij op de volgende vragen:

 • Welke vorm van ontwikkeling kies ik voor mijn project en waarom?
 • Wat is financiële regie, hoe maak ik de juiste berekeningen en aan welke knoppen kan ik draaien?
 • Waar zitten de risico’s en hoe ga ik daarmee om?
 • Hoe krijg ik visie rond en sturing op het grondproductiebedrijf (particulier of overheid)?
 • Wie zijn actoren bij gebiedsontwikkeling?
 • Welke mogelijke contractvormen zijn er waarmee we trefzeker kunnen sturen?

 

Voor wie

Deze leergang is bestemd voor medewerkers van gemeenten, ontwikkelaars, beleggers, provincies, rijk, corporaties en adviesbureaus die zich bezig houden met ruimtelijke verandering. In het bijzonder gaat het om het kunnen doorgronden van de financiële haalbaarheid van nieuwe gebiedsontwikkelingen. We willen deze basisopleiding in het bijzonder aanbieden en aanbevelen voor vakgenoten die voor het eerst kennis maken met dit vakgebied of die beperkte ervaring willen verbreden.

Een vooropleiding is niet vereist. De leergang is zo opgebouwd dat iedereen eenvoudig moet kunnen aanhaken. Het niveau van de leergang is hbo. De leergang wordt afgesloten met een certificaat.

Het programma kent 9 dagen (18 dagdelen) die globaal met een 14 daags ritme worden aangeboden. De  onderwerpen in de dagdelen zijn :
1. De arena van grondzaken
2. Basisbegrippen in de planeconomie en rekenaanpak ruimtelijke ontwikkelingen
3. Ruimtegebruik in de grondexploitatie
4. De kosten in de grondexploitatie
5. De opbrengsten in de grondexploitatie
6. Basisbegrippen in de planeconomie en rekenaanpak ruimtelijke ontwikkelingen (vervolg)
7. De inkoop van grondposities
8. Vaardigheidstraining rapporteren eerste en tweede deel
9. Inspiratie verbinding planeconomie met duurzaamheid
10. Rol van de planeconoom bij ruimtelijke maatregelen, economische uitvoerbaarheid
11. Vastgoed rekenen ten behoeve van gebiedsontwikkeling
12. Planeconomische input/analyse van overeenkomsten
13. Risicodetectie, risicoverkleining, kansdetectie
14. Kostenverhaal onder (nu)Wro en (straks) Omgevingswet
15. Rol van en aanpak bij marktpartijen
16. Fiscaliteit bij gebiedsontwikkeling
17. De anatomie van een grondbedrijf bij gemeente en provincie
18. Vaardigheidstraining rapporteren deel drie

 

Docenten

 • Peter van Haasteren is zelfstandig adviseur grondbeleid
 • Ines Keetell Homringhausen is jurist bij Kleine Beer
 • John Westrik is ruimtegebruikdeskundige en associate professor bij Universiteit Delft
 • Radboud Ammerlaan is projectmanager bij Oostnl
 • Erik de Leve is consultant en verzorgt gronduitgifteprijsbeleid bij de STEC groep
 • Carola Schloffer is planeconoom en doet onder meer kostenverhaalbeleid bij de gemeente Apeldoorn
 • Janneska Spoelman is docent/onderzoeker duuurzaamheid Hogeschool Rotterdam
 • Barbara Bakker-Kramer is senior planeconoom bij de gemeente Alkmaar
 • David Wattjes is adviseur risicomanagement bij de gemeente Amsterdam
 • Myrthe Hinskens is fiscaal adviseur bij E&Y
 • Arnoud Ashouwer is zelfstandig adviseur grondbeleid
 • Chantal Robbe is adviseur vastgoedberekeningen bij Stadkwadraat
 • Dorine Schippers is neerlandica
 • Maurice Schenk is adviseur bij Akro Consult
 • Harry Nijland is verbonden aan Newland Kennistransfer (planeconomie, kostenverhaal en grondbeleid)

 

Overig

Harry Nijland is coördinator van deze leergang en eerste aanspreekpunt voor inhoudelijke vragen (bereikbaar via: newland.kennistransfer@gmail.com)
Verdere informatie kan worden ingewonnen via ons vragenformulier op deze website of via Berghauser Pont/Geoplan

 

Op 15 maart 2022 zal worden gestart met leergang 10 van onze Basisopleiding Planeconomie

jonghaurchiaBasisopleiding